Burmistrz Ciechanowca poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy

CV należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika obsługi - robotnik gospodarczy" w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. do godziny 15.30.

 

Zakres obowiązków:

 • w okresie letnim porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja roślinności, w tym pielenie, sadzenie, podlewanie, nawożenie, cięcie i usuwanie chwastów na zieleńcach miejskich oraz terenie ścieżki edukacyjnej (wieża) i terenu wyspy
 • w okresie zimowym odśnieżanie oraz dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów przy urzędzie, utrzymywanie porządku w budynku i wokół budynku oraz w innych budynkach będących własnością gminy
 • inkaso opłaty targowej
 • wykonywanie innych prac porządkowych i gospodarczych

 

CV należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika obsługi - robotnik gospodarczy" w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. do godziny 15.30.

 • osobiście w kopercie zamkniętej w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
 • za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • wykształcenie minimum podstawowe

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca na terenie Gminy Ciechanowiec
 • czas pracy: pełny wymiar czasu pracy - przeciętnie 40 godzin tygodniowo - 2 etaty
 • praca na zewnątrz - zmienne warunki atmosferyczne, wysiłek fizyczny, praca w zespole