53. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 17 maja 2023 r. Początek obrad o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok, podsumowanie inwestycji wykonanych w Gminie Ciechanowiec w kadencji 2018-2023.

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok.

 • przedstawienie Raportu o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok
 • debata nad przedstawionym Raportem
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i ocena wykonania budżetu:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok
 • zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz wniosku w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2022 rok
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Nurcem"
 • ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kocach-Schabach

9. Podsumowanie inwestycji wykonanych w Gminie Ciechanowiec w kadencji 2018-2023.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl