53. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 29 czerwca 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 - 2037, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, poboru i terminów płatności...

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 - 2037
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki w trybie bezprzetargowym
  • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  • zmiany uchwały nr 121/XVIII Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.02.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
  • zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, poboru i terminów płatności
  • wzniesienia pomnika Matki Sybiraczki w Ciechanowcu
  • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ciechanowiec
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023”

7. Informacja o działalności Biblioteki i Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 rok.
8. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl