Na terenie Gminy Ciechanowiec odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w całej Gminie Ciechanowiec, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.

Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni.

 

Nielegalny pobór z hydrantu jest kradzieżą wody, wykorzystanie hydrantów przez osoby trzecie może być podstawą do wszczęcia postępowania karnego.

 

Informujemy, że zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 537) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000 zł. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o niezwłoczne informację na numer 8) 277 10 42 o takich zdarzeniach. tylko eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.