56. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 25 sierpnia 2023 r. Początek obrad o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 - 2037, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej, poboru i terminów płatności...

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  • zmiany uchwały nr 373/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 - 2037
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach

7. Informacja dotycząca przygotowania gminnych jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego.
8. Wręczenie stypendiów Burmistrza Ciechanowca.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl