Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

 

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

  • zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)
  • kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/os. w rodzinie

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2023 r. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

 

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec
  • uuczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 640 zł (rocznie)
  • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

 

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

 

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 tel. 86 277 11 45 w. 34.