Do 16 października br. instytucje kultury mogą składać wnioski w konkursie grantowym PFRON „Kultura Wrażliwa” o dofinansowanie spektakli, koncertów lub happeningów z udziałem osób niepełnosprawnych. Minimalna wysokość grantu wynosi 50 tys. zł, maksymalna to 300 tys. zł.

Celem Konkursu jest promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprawnione do udziału w konkursie są m.in.:

 • samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • nieprowadzące działalności gospodarczej organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne

 

Celem Konkursu jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

 

Termin składania wniosków do 16 października 2023 roku.

 

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujących szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych:

 • dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów
 • spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne)
 • spektakl taneczny (w tym: baletowy)
 • spektakl eksperymentalny
 • musical
 • opera
 • balet
 • performance
 • koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne)
 • happening.

 

Projekt powinien mieć charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny, a także tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, uwzględniające problematykę niepełnosprawności. Jego podstawowym celem powinna być możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie). Szczególnie preferowane są działania włączające o charakterze interaktywnym.

 

Efekty projektu powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt musi odbywać się z zapewnieniem dostępu dla widzów niepełnosprawnych poprzez prezentację w miejscu dostępnym architektonicznie i komunikacyjnie dla odbiorców oferty kulturalnej Wnioskodawcy. Istotna jest dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Udział osób z niepełnosprawnością w wydarzeniu artystycznym, którego dotyczy projekt nie powinien być niższy niż 30 % całego zespołu (artystycznego i organizacyjnego). Projekt może być realizowany zarówno wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i z udziałem artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. 3 5. Projekt powinien być zrealizowany w terminie 12 miesięcy, jednak nie dłuższym niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs.

 

Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być zaprezentowane publiczności minimum 3 razy z zachowaniem bezpłatnego dostępu. Publiczność każdorazowo powinna składać się z minimum 90 osób.

 

Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być przygotowane od podstaw, na potrzeby Konkursu. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektów dotyczących wydarzeń artystycznych, które były już wcześniej realizowane przez wnioskodawcę.

 

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie:

 • wysokość grantu, o który może ubiegać się Wnioskodawca nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 300 tys. zł
 • granty wypłacane są w formie dofinansowania
 • wypłata grantów odbędzie się w sposób określony w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu: w transzach lub jednorazowo. Sposób
 • wypłaty uzgodniony zostanie pomiędzy Wnioskodawcą i PFRON
 • w Konkursie wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 20 % całości kosztów projektu, jednakże dopuszcza się zwolnienie z wymogu wkładu własnego tych
 • wnioskodawców, którzy mogą wykazać się minimum roczną działalnością w obszarze kultury dla osób niepełnosprawnych - wówczas dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu
 • wnioskodawców, którzy nie mogą wykazać się minimum roczną działalnością w obszarze kultury dla osób niepełnosprawnych obowiązuje wymóg wkładu własnego w wysokości minimum 20 % całości kosztów projektu
 • grant powinien być wydatkowany zgodnie z kosztorysem przedstawionym we wniosku
 • jeżeli w trakcie realizacji projektu Grantobiorca wygeneruje oszczędności może dokonać (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięcia zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów, o ile nie nastąpi zwiększenie tej pozycji kosztu o więcej niż 15% jej dotychczasowej wartości lub o kwotę 1.000 zł. 8. Grant powinien być w całości przeznaczony na realizację projektu, na który został przyznany
 • przyznane w ramach Konkursu granty mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych w ramach projektu we wniosku najwcześniej po podpisaniu umowy. Termin przekazania środków wskazany zostaje w umowie.Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków.

 

Pytania w sprawie programu można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer 538189757
Wniosek należy przesłać w postaci pliku PDF podpisanego podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Bogdańska
Dyrektor Oddziału Podlaskiego PFRON

 

Oddział Podlaski PFRON
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok
tel. (85) 733 87 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: https://www.facebook.com/PodlaskiPFRON/