Burmistrz Ciechanowca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.

Przedmiotem przetargu jest:

 

 • 26 października 2023 r. (czwartek) godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17)

Przedmiotami przetargu jest:
działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 66 o powierzchni 0,2928 ha, położona w obrębie Trzaski, gmina Ciechanowiec. Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy wsi Trzaski. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona. Na działce w przeszłości były składowane śmieci. Działka ma kształt o regularnych proporcjach boków umożliwiających racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Teren działki to wykopy. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako użytki kopalne K – 0,2928 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00022342/8, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.

 

 • 26 października 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17)

Przedmiotem przetargu jest:
działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 65 o powierzchni 0,7773 ha położona
w obrębie Trzaski, gmina Ciechanowiec. Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy wsi Trzaski. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona. Na działce
w przeszłości były składowane śmieci i nieczystości. Działka ma kształt o regularnych proporcjach boków umożliwiających racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako użytki kopalne K – 0,7773 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00022342/8, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł
Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.

 

 • 26 października 2023 r. (czwartek) godz. 11.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17)

Przedmiotem przetargu jest:
działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 53 o powierzchni 0,0600 ha położoną w obrębie Winna-Wilki, gmina Ciechanowiec. Nieruchomość położona na terenach niezabudowanych. Stanowi ona użytek leśny. Kształt działko o regularnych proporcjach boków. Na działce występuje drzewostan – las – osika w wieku 5 lat. Oznaczenie użytków jako lasy LsV – 0,0600. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00024365/9, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.

 

 • 27 października 2023 r. (piątek) godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17)

Przedmiotem przetargu jest:
działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 231 o powierzchni 0,1392 ha położona w obrębie Malec, gmina Ciechanowiec. Działka stanowi użytek leśny i położona jest w terenach niezabudowanych. Na części działki występuje drzewostan, las – osika w wieku 51 lat. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako: lasy LsV – 0,0759 ha, pastwiska trwałe PsIV – 0,0400ha, grunty orne RIVb – 0,0233 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00040723/3, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.

 

 • 27 października 2023 r. (piątek) godz. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (pok. nr 17)

Przedmiotem przetargu jest:
działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 232 o powierzchni 0,1492 ha położona w obrębie Malec, gmina Ciechanowiec. Działka stanowi użytek leśny i położona jest w terenach niezabudowanych. Na części działki występuje drzewostan, las – osika w wieku 51 lat. Kształt działko to wydłużony prostokąt. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako: lasy LsV – 0,0849 ha, grunty orne RVI – 0,0233, pastwiska trwałe PsIV – 0,0232 ha, grunty orne RIVb – 0,0178 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00040723/3, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 13.10.2023 r.

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu.

 

 • Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.
 • Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 • Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, dalej ugn) upłynął z dniem 12.07.2023 r.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ugn organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 9 lub telefonicznie 86 277 11 45 wew. 44.