Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły - jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

 krus

 

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?
Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
  • podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji
  • jest uprawniona do emerytury rolniczej
  • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej

 

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?
Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy: www.gov.pl/krus Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

 

Do jakich ośrodków kierowani są pacjenci wymagający rehabilitacji?
Pacjenci z potwierdzonymi schorzeniami:

  • narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii - kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju
  • kardiologicznymi - kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu
  • po przebytej chorobie COVID 19 - kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie

 

Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów. Kasa organizuje również 7-dniowe turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości życia. Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.

 

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która umożliwia wyleczenie pacjenta i odzyskanie zdolności do pracy.

 

095


OR KRUS w Białymstoku