60. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 30 listopada 2023 r. Początek obrad o godz. 9.00 w w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023-2038, ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi...

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023-2038
 • udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec
 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy części działki, położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
 • ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2024-2027
 • uchwalenia „Programu Współpracy w 2024 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

7. Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
8. Podatki i opłaty lokalne na 2024 rok.
9. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl