Burmistrz Ciechanowca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.

Przedmiotem przetargu jest:

 

 • w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Przedmiotami przetargu jest działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 66 o powierzchni 0,2928 ha, położona w obrębie Trzaski, gmina Ciechanowiec. Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy wsi Trzaski. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona. Na działce w przeszłości były składowane śmieci. Działka ma kształt o regularnych proporcjach boków umożliwiających racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Teren działki to wykopy. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako użytki kopalne K – 0,2928 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00022342/8, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05.02.2024 r.

 

 • w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Przedmiotem przetargu jest działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 65 o powierzchni 0,7773 ha położona w obrębie Trzaski, gmina Ciechanowiec. Działka położona jest w oddaleniu od zabudowy wsi Trzaski. Nieruchomość nie zabudowana i nie ogrodzona. Na działce w przeszłości były składowane śmieci i nieczystości. Działka ma kształt o regularnych proporcjach boków umożliwiających racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako użytki kopalne K – 0,7773 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00022342/8, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł
Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05.02.2024 r.

 

 • w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Przedmiotem przetargu jest działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 53 o powierzchni 0,0600 ha położoną w obrębie Winna-Wilki, gmina Ciechanowiec. Nieruchomość położona na terenach niezabudowanych. Stanowi ona użytek leśny. Kształt działko o regularnych proporcjach boków. Na działce występuje drzewostan – las – osika w wieku 5 lat. Oznaczenie użytków jako lasy LsV - 0,0600. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00024365/9, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000,00 zł
Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05.02.2024 r.

 

 • w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Przedmiotem przetargu jest działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 231 o powierzchni 0,1392 ha położona w obrębie Malec, gmina Ciechanowiec. Działka stanowi użytek leśny i położona jest w terenach niezabudowanych. Na części działki występuje drzewostan, las – osika w wieku 51 lat. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako: lasy LsV – 0,0759 ha, pastwiska trwałe PsIV – 0,0400ha, grunty orne RIVb – 0,0233 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00040723/3, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05.02.2024 r.

 

 • w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (pok. nr 17) Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu

Przedmiotem przetargu jest działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 232 o powierzchni 0,1492 ha położona w obrębie Malec, gmina Ciechanowiec. Działka stanowi użytek leśny i położona jest w terenach niezabudowanych. Na części działki występuje drzewostan, las – osika w wieku 51 lat. Kształt działko to wydłużony prostokąt. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Oznaczenie użytków jako: lasy LsV – 0,0849 ha, grunty orne RVI – 0,0233, pastwiska trwałe PsIV – 0,0232 ha, grunty orne RIVb – 0,0178 ha. Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00040723/3, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł
Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 05.02.2024 r.

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Nr 54 8749 0006 0000 1241 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu.

 

 • Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: potwierdzenie wniesienia wadium i dokument tożsamości.
 • Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 • Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, dalej ugn) upłynął z dniem 12.07.2023 r.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ugn organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 9 lub telefonicznie 86 277 11 45 wew. 44.