63. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 11 marca 2024 r. Początek obrad o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2024 rok, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, Inwestycje planowane do realizacji w 2024 roku, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, podsumowanie kadencji 2018-2024...

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2024 rok
  • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciechanowiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działki, położonej w Ciechanowcu, stanowiących własność Gminy Ciechanowiec
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki, położonej w Kobusach, stanowiących własność Gminy Ciechanowiec
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki, położonej w Łempicach, stanowiących własność Gminy Ciechanowiec
  • w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki, położonej w Wojtkowicach Starych, stanowiących własność Gminy Ciechanowiec
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024”
  • przekształcenia mieszkań chronionych wspieranych w mieszkania wspomagane

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Ciechanowiec i wsparcie finansowe działalności statutowej tych podmiotów w 2023 roku.
8. Inwestycje planowane do realizacji w 2024 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec za 2023 rok.
11. Podsumowanie kadencji 2018-2024.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl