Burmistrz Ciechanowca ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ew. 76/1 o powierzchni 1,1568 ha położonej w obrębie Koce-Basie, gmina Ciechanowiec.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna niezabudowana. Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy wiejskiej wsi Koce-Basie, strefa pośrednia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Ciechanowiec - Brańsk.

 

I. Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego
Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 202r., poz. 344 z późn. zm.), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W związku z brzmieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ze zmianami) warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Z powyższych przyczyn dokonano wyboru przetargu ustnego ograniczonego.

II. Opis nieruchomości
Działka geodezyjna oznaczona jako działka nr 76/1 o powierzchni 1,1568 ha, położona w obrębie Koce-Basie, gmina Ciechanowiec. Nieruchomość rolna niezabudowana. Działka położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy wiejskiej wsi Koce-Basie, strefa pośrednia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Ciechanowiec – Brańsk. Wjazd na działkę z drogi gminnej nieurządzonej, średnie skupiska ludności. Nieruchomość niezabudowana i nie ogrodzona. Na działce drzewa liściaste (osika, wierzba) oraz pojedyncze sosny bez wartości użytkowej (jedynie na opał). Na działce w przeszłości był wydobywany piasek. Działka będzie wymagała nakładów na jej ponowne zagospodarowanie. Kształt działki o regularnych proporcjach boków umożliwiających racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Teren działki to wykopy. W operacie ewidencji gruntów i budynków działka opisana jest symbolem N - nieużytki - 0,2928 ha. Nieruchomość nie jest wyposażona w infrastrukturę techniczną – działka posiada dostęp do drogi gminnej nie urządzonej (gruntowej). Nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Księgę Wieczystą KW LM1W/00021680/2, działy III I IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

III. Przeznaczenie w planie zagospodarowania
Działka oznaczona nr 76/1, położona w obrębie Koce-Basie,w gminie Ciechanowiec, znajduje się na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie zgodnie z Studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec, uchwalonego uchwałą Nr 166/XXIX/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 września 2017 r.: działka nr 76/1 znajduje się w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

IV. Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanwoiec.

 • cena wywoławcza nieruchomości 30 000,00 zł
 • wadium 3 000,00 zł
 • minimalne postąpienie nie może być mniejsze 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 • sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami).

V. Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa 04.04.2024 r. o godzinie 15:30. Pisemne zgłoszenie uczesnictwa w przetargu wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec. Zgłoszenie należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym - działka nr 76/1 w obrębie Koce-Basie„

VI. Dokumenty jakie należy załączyć dokonując zgłoszenia do przetargu
Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 • zaświadczenie o zameldowaniu przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • w przypadku udziału w przetargu małżonka osoby wpłacającej wadium przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez małżonka wpłacającego wadium, na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu , przy czym pełnomocnictwo to może być złożone także po otwarciu przetargu
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2569) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zmianami) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, przy czym jeżeli nieruchomość ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, złożenie dokumentów kwalifikacji rolniczych, jak wyżej, jednego z małżonków
 • kserokopię dowodu wniesienia wadium
 • w przypadku składania dokumentów do przetargu przez pełnomocnika wymagane jest równoczesne złożenie stosownego pełnomocnictwa z datą, okresem ważności, zakresem umocowania i podpisem mocodawcy, przy czym adwokat i radca prawny mogą samodzielnie poświadczyć za zgodność z oryginałem kserokopię składanego pełnomocnictwa, a pozostałe osoby winny złożyć pełnomocnictwo w oryginale z poświadczonym podpisem przez notariusza. (uwaga: po zakończeniu przetargu do przeniesienia własności, jeżeli strona wygrywająca przetarg będzie działała przez pełnomocnika, wymagane będzie odrębne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli takie nie zostało złożone).

Podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ww. ustawy dokonują w wyżej podanym terminie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, w przypadku innych podmiotów o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przedkładają zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu przy ul. Mickiewicza 1 w dniu 9 kwietnia 2024 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

VII. Wadium
Wadium w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) uczestnicy przetargu wpłacają wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 tytułem podania wpłaty ”Przetarg na sprzedaż działki nr 76/1 w obrębie Koce-Basie” oraz danych uczestnika przetargu.

VIII. Informacje dodatkowe
W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu prawo pierwokupu przysługuje podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

IX. W przetargu mogą uczestniczyć

 • rolnicy indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym
 • jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków
 • powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego lub inne podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 4 ustawy.

X. Dokumenty jakie przystępujący do przetargu winien posiadać

Okazać lub złożyć komisji przetargowej po otwarciu przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać komisji przetargowej, po otwarciu przetargu, na wezwanie prowadzącego przetarg dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

XI. Inne informacje dotyczące przetargu
1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przy czym wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ugn organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i aktu notarialnego. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.
6. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na dzień przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży.
7. Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku gdyby ujawniono po stronie nabywcy okoliczności wskazujące na to, że zawarcie umowy będzie stanowiło naruszenie przepisów określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
8. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu https://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl w sekcji /Tablica Ogłoszeń/.
9. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu pok. nr 9 lub telefonicznie (86) 277 11 45 wew. 44.