64. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnokanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027, ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ciechanowiec oraz sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2023 roku, podsumowanie kadencji 2018-2024.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2024 rok
  • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnokanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027
  • wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechanowiec na 2024 rok
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działki, położonej w Pobikrach, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki, położonej w miejscowości Wojtkowice-Glinna, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki, położonej w Wojtkowicach Starych, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
  • rozpatrzenia skargi Pana M. W. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ciechanowiec za 2023 rok.
8. Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2023 roku.
9. Podsumowanie kadencji 2018 - 2024.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Karolewski

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl