Komunikat PRK FARE dotyczący odprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej

Zwracamy uwagę mieszkańcom na obowiązujący zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, którzy dopuszczają się nielegalnego odprowadzania deszczówki powinni pamiętać, że przy większych opadach (ulewach) może dojść do zalania nieruchomości  nieczystościami. 

 

Przypominamy że istnieją różne sposoby zagospodarowywania lub przechowywania deszczówki. Do przechowywania wody może posłużyć oczko wodne, beczka lub inna instalacja. Zgromadzona woda opadowa może być wykorzystana np. do podlewania ogródka czy trawnika.

 

Mając na uwadze powyższe, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej do usunięcia istniejących nieprawidłowości w ciągu 14 dni kalendarzowych. Z dniem 7 maja 2024 roku zostaną wznowione kontrole przy wykorzystaniu metody wprowadzania dymu do sieci kanalizacyjnej. Dym ten jest niegroźny, można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach, jest bezwonny, nie szkodzi ludziom ani zwierzętom.

 

Mieszkańcy, którzy nie ustosunkują się do powyższego, zostaną objęci konsekwencjami prawno-administracyjnymi. Zgodnie z zapisem art. 9 oraz art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.