Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu trwały od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.

W wyniku ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Ciechanowiec na rok 2024".

 

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2024" zostały przeprowadzone na podstawie:

  • uchwały Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r.
    w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  • ogłoszenia Burmistrza Ciechanowca z 21 maja 2024 r., w którym zaprosił organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii w sprawie projektu
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2023 poz. 1580.).

 

Konsultacje przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu trwały od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. Informacje o zaproszeniu do udziału w konsultacjach wraz z projektem Programu zostały rozpowszechnione poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, zgodnie z zapisami ww. ustawy przekazał także projekt Programu do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, Podlaskiej Fundacji Empatia, Kołu Łowieckiemu, Stowarzyszeniu Rodzina oraz Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Białymstoku.

 

W wyniku ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do projektu uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Ciechanowiec na rok 2024. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010 r. konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.