Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinni, do 31 stycznia 2020 roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie na sprzedaż wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach powyższych obowiązków. Przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

W przypadku niezłożenia w terminie do 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku

 

Wartość sprzedaży:

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Dokumenty na podstawie, których wyliczono wartość sprzedaży podlegają kontroli.

 

Jak obliczyć wysokość kwoty do zapłaty:

1. Za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa:
jeśli wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł to za zezwolenie należy zapłacić 525 zł rocznie (płatne jednorazowo lub w 3 ratach po 175 zł).
jeśli wartość przekracza 37 500 zł, należy rocznie zapłacić 1,4% wartości sprzedaży.

Przykład: wartość wyniosła 40 000 zł, to kwotę 40 000 zł x 1,4% = 560 zł rocznie,
czyli 186,67 zł za I i II ratę i 186,66 za III ratę.

2. za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
jeśli wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł to za zezwolenie należy zapłacić 525 zł rocznie płatne jednorazowo lub w 3 ratach po 175 zł).
jeśli wartość przekracza 37 500 zł, należy rocznie zapłacić 1,4% wartości sprzedaży.

Przykład: wartość wyniosła 40 000 zł, to kwotę 40 000zł x 1,4% = 560 zł rocznie,
czyli 186,67 zł za I i II ratę i 186,66 za III ratę.

3. za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu:
jeśli wartość sprzedaży nie przekracza 77 000 zł to za zezwolenie należy zapłacić 2100 zł rocznie (płatne jednorazowo lub w 3 ratach po 700 zł).
jeśli wartość przekracza 77 000 zł, należy rocznie zapłacić 2,7% wartości sprzedaży.

Przykład:wartość wyniosła 80 000 zł, to kwotę 80 000 zł x 2,7% = 2160 zł rocznie,
czyli 720 zł za ratę.

 

Numer konta, na który trzeba wnieść opłatę za zezwolenie:

Urząd Miejski w Ciechanowcu
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030
BS Ciechanowiec
Tytuł wpłaty: nr wpłacanej raty, nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży

 

Terminy wnoszenia opłat:

W każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem należy wnieść opłaty w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Istnieje możliwość zapłaty za cały rok z góry.

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku niezłożenia w terminie do 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Stosownie do treści art. 111 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarówno przedsiębiorcy zaczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, jak i kontynuujący tę działalność na podstawie wydanego zezwolenia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za zezwolenie w terminach i w wysokości określonych w ustawie, bez konieczności wezwania do jej uiszczenia przez organ lub wydania przez niego decyzji ustalającej.

 

pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa