Urząd Miejski informuje, że w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu został otwarty rachunek przeznaczony na środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy dokonywać wpłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

 

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu   03 8749 0006 0000 0084 2000 0130

 

Na podstawie Uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 roku, wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

 • 10 zł/osobę - gdy odpady gromadzone będą selektywnie
 • 20 zł/osobę - gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 

  Odpady gromadzone
selektywnie
Odpady gromadzone
nieselektywnie
Pojemnik 0,12 m³ 10 zł 20 zł
Pojemnik 0,24 m³ 20 zł 40 zł
Pojemnik 1,10 m³ 80 zł 140 zł
Pojemnik KP-7 7 m³ 500 zł 1000 zł
 

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:
 • 63,00 zł/rok - gdy odpady gromadzone będą selektywnie
 • 126,00 zł/rok - gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie
 
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:
 • pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m³ (1-2 osoby), 0,24 m³, 1,10 m³
 • pojemniki KP-7 o pojemności 7 m³
 • worki polietylenowe LDPE o pojemności 0,12 m³ do selektywnej zbiórki odpadów
 
Obowiązują następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów:
 • żółty do gromadzenia opakowań z metali i tworzyw sztucznych
 • zielony do gromadzenia opakowań szklanych
 • niebieski do gromadzenia papieru i tektury
 • brązowy do gromadzenia odpadów zielonych i ulegających biodegradacji
 • szary do gromadzenia popiołu i żużlu
 
Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - raz na miesiąc
 
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - raz na miesiąc

 

Częstotliwość wywozu bioodpadów:

 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc, a w okresie od 1 IV do 31 X - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień, a w okresie od 1 XI do 31 III - raz na miesiąc
 • z terenów wiejskich - raz na miesiąc

 

Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - raz w roku.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności od potrzeb.

Odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony) - dwa razy w roku.

 

Właściciel nieruchomości  może w miarę potrzeb dostarczyć odpady niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe, zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na dawnym składowisku odpadów w Nowodworach, nr ewid. dz. 495/1
PSZOK przyjmuje odpady przez co najmniej 4 godziny (do momentu odbioru od wszystkich oczekujących) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
 • poniedziałek - od godziny 8.00
 • piątek - od godziny 8.00
 • sobota - od godziny 9.00