Urząd Miejski informuje, że w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu został otwarty rachunek przeznaczony na środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy dokonywać wpłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu   03 8749 0006 0000 0084 2000 0130

 

Na podstawie Uchwały Nr 122/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku, wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec wynosi odpowiednio:

 • 18 zł/osobę - gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
 • 36 zł/osobę - gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawkę określa Urząd w drodze decyzji administracyjnej).

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 

  Odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny Właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
Pojemnik 0,12 m³ 5,91 zł 23,64 zł
Pojemnik 0,24 m³ 11,82 zł 47,28 zł
Pojemnik 1,10 m³ 54,17 zł 216,68 zł
Pojemnik KP-7 7 m³ 344,70 zł 1 034,10 zł
 
 
W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:
 • 63,00 zł/rok - gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
 • 126,00 zł/rok - gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:
 • pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m² (1-2 osoby), 0,24 m², 1,10 m²
 • pojemniki KP-7 o pojemności 7 m²
 • worki polietylenowe LDPE o pojemności 0,12 m² do selektywnej zbiórki odpadów
Obowiązują następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów:
 • żółty do gromadzenia opakowań z metali i tworzyw sztucznych
 • zielony do gromadzenia opakowań szklanych
 • niebieski do gromadzenia papieru i tektury
 • brązowy do gromadzenia odpadów zielonych i ulegających biodegradacji
 • szary do gromadzenia popiołu i żużlu
Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (zmieszanych):
 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do październik raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i raz na tydzień z budynków wielorodzinnych

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych, z wyłączeniem bioodpadów:

 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - raz na miesiąc

Częstotliwość wywozu bioodpadów:

 • z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie
 • z terenów miejskich z budynków wielolokalowych - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień
 • z terenów wiejskich - w okresie od listopada do marca raz na miesiąc, w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie


Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - raz w roku.
Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności od potrzeb.
Odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony) - raz w roku.
 
Właściciel nieruchomości  może w miarę potrzeb dostarczyć odpady niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe, zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na dawnym składowisku odpadów w Nowodworach, nr ewid. dz. 495/1

PSZOK przyjmuje odpady do momentu odbioru od wszystkich oczekujących, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

 • poniedziałek - od godziny 8.00 do godziny 14.00
 • środę - od godziny 8.00 do godziny 14.00
 • sobota - od godziny 8.00 do godziny 16.00