Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro.

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.w Gminie Ciechanowiec realizowany będzie projekt pn. „Usługi dotyczące transportu door-to-door wraz poprawą dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec”.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Projekt dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Burmistrz Ciechanowca informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030”.

Waloryzacji emerytur i rent rolniczych KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego podlegają podwyższeniu.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Termin składania zgłoszeń do etapu wojewódzkiego mija 23 marca br.

W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Cyfrowe Podlaskie - bezpłatne e-szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Zapisy trwają. Szkolenia będą realizowane do końca 2021 roku.

Szkolenia skierowane są do wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, poznać tajniki usług elektronicznych czy profesjonalnie korzystać z możliwości social mediów.