Zastępca Burmistrza Ciechanowca Magdalena Kondraciuk

Data urodzenia  18 kwietnia 1991 r.

Stan cywilny  panna
Miejsce stałego zatrudnienia  Urząd Miejski w Ciechanowcu

 

Wykształcenie

2007-2010 - Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
2010-2014 - Gospodarka Przestrzenna: Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - studia inżynierskie
2017-2020 - Zarządzanie Organizacjami: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - studia magisterskie
2019-2020 - Administracja publiczna: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa - studia podyplomowe
2022-2023 - Przygotowanie Pedagogiczne: Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie - studia podyplomowe

 

Przebieg kariery zawodowej

2014-2015 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem - staż
2016-obecnie - Urząd Miejski w Ciechanowcu
2021-2022 - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich - wykładowca

 

Przebieg pracy zawodowej

Pracę zawodową rozpoczęła w 2014 roku jako stażystka w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie w 2016 swoją karierę zawodową związała z Urzędem Miejskim w Ciechanowcu, zaczynając od podstaw - od stażu, następnie pracując na stanowisku pomocniczym, urzędniczym, od 2019 roku była Kierownikiem Referatu Organizacyjnego, zaś od 2024 została powołana na stanowisko Zastępcy Burmistrza Ciechanowca. W roku akademickim 2021/2022 pracowała w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich jako wykładowca przedmiotu Ustrój Administracji Publicznej. Od 2023 roku pełnieni funkcję Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz koordynatora Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Ciechanowcu.

 

Kompetencje Zastępcy Burmistrza

 • nadzór nad przygotowywaniem i prowadzeniem zadań inwestycyjnych
 • podejmowanie działań w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji gminnych
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego i strategii rozwoju Gminy
 • nadzór nad prowadzeniem procedury opracowywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania budowy, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy oraz organizacji ruchu drogowego
 • współpraca z przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie Gminy
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami

 

 

Do kompetencji Prezydium należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady
 • przygotowywanie kalendarza prac Młodzieżowej Rady
 • przygotowywanie projektów uchwał, zapytań, stanowisk i wniosków Młodzieżowej Rady.

 

Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej II Kadencji


Miłosz Raczkowski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Sandra Jacyniewicz - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Barbara Średnicka - Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

 

Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej I Kadencji


Amelia Koc - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Michalina  Świętochowska - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dominika Koc - Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

 

 

 

 logo OSPWspólnym staraniem samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu powstała Młodzieżowa Rada Miejska. Obecność młodzieży w życiu publicznym daje im szansę, aby wyrazić swoje opinie i doświadczyć udziału w podejmowaniu decyzji, które będą miały realny wpływ na ich życie w lokalnej społeczności. Głównym celem MRM jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy. Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu i nadania jej statutu. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, zarządzeniem Nr 4/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. Burmistrz Ciechanowca zarządził wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I kadencji.

 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu II Kadencji

 1. Chim Adrian
 2. Jacyniewicz Sandra
 3. Łuniewska Oliwia
 4. Majewska Natalia
 5. Mioduszewski Paweł
 6. Olędzka Kinga
 7. Olszewska Patrycja
 8. Przanowski Igor
 9. Raczkowski Miłosz
 10. Romanowska Maria
 11. Sadowska  Aleksandra
 12. Średnicka Barbara
 13. Wilkowska Alicja
 14. Wisłocka Paulina
 15. Zakrzewska Patrycja

 

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I Kadencji

 1. Emilia Bukłaho
 2. Adrian Chim
 3. Maja Czarnecka
 4. Dawid Dacz
 5. Amelia Koc
 6. Dominika Koc
 7. Kinga Krysińska
 8. Natalia Majewska
 9. Wojciech Mioduszewski
 10. Paweł Mioduszewski
 11. Julia Pietrzak
 12. Miłosz Raczkowski
 13. Michalina Świętochowska
 14. Dawid Tomczuk
 15. Alicja Wilkowska

 

Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

Nazwa projektu:
Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu

Cel projektu:
Realizacja projektu zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez utworzenie w Ciechanowcu Młodzieżowej Rady Miejskiej. W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie kampanii wyborczej, wybór radnych, zakup niezbędnych artykułów i sprzętów, zaangażowanie opiekuna rady i koordynatora projektu oraz bieżącą działalność rady. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

Celem działania Rady będzie:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez wdrożenie się do działań samorządowych
 • promowanie zasad demokracji i idei samorządowych wśród ludzi młodych
 • inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży
 • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji zewnętrznych
 • propagowanie kultury
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży i współtworzenie warunków ich zapobiegania
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych
 • współpraca z samorządami uczniowskimi.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec

Opis grupy docelowej:
Młodzieżową Radę Miejską powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży obecnością w życiu publicznym. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy, uczniowie szkoły ponadpodstawowej, w wieku do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (19-20 lat).

Planowany okres realizacji:
1 grudnia 2022 r. - 31 grudnia 2023 r.

Wartość projektu:
187 500 złotych

Finansowanie projektu:
Dofinansowanie: 187 500 zł otrzymanych ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu przewiduje się utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM).
Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu składającej się z 15 Radnych, przeprowadzenie 6 spotkań warsztatowo-szkoleniowych, 4 konkursów o tematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, wyjazdu integracyjnego, 2 wyjazdów studyjnych, 4 uroczystości okolicznościowych oraz 4 spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Zaplanowane rezultaty:

 • liczba funkcjonujących rad młodzieżowych - 1
 • liczba organizacji, które otrzymały wsparcie - 1
 • liczba rad młodzieżowych, które uzyskały wsparcie - 1
 • liczba opiekunów rad, którzy uzyskali wsparcie - 1
 • ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów - 6
 • liczba przeprowadzonych konkursów - 4
 • liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 2
 • iczba zorganizowanych wyjazdów integracyjnych - 1
 • liczba zorganizowanych uroczystości okolicznościowych - 4

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowa Rada Miejska

 

 

fare 

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Gmina Ciechanowiec. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót komunalnych FARE w Ciechanowcu na mocy Uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku. Z dniem 24 stycznia 2022 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948013 z kapitałem zakładowym 2 140 000 zł.

 

Do statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

 • utrzymanie stacji uzdatniania wody w Ciechanowcu, hydroforni w Radziszewie Sieńczuch wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • utrzymanie oczyszczalni ścieków w raz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo - komunalnych
 • odbiór nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników nie odpływowych
 • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Ciechanowiec
 • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych
 • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Ciechanowiec

 

31 grudnia 2021 r. przed notariuszem Rafałem Sierockim burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, działając w imieniu Gminy Ciechanowiec, zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o.". Celem zawiązania spółki, na mocy uchwały Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 r., działający dotąd samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu” został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2021 r.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu było dotąd jednostką organizacyjną Gminy Ciechanowiec, która powstała 1 stycznia 2005 roku. Przedsiębiorstwo działało w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa było zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług komunalnych, w szczególności:

 • eksploatacja i konserwacja ujęć wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 • naprawa, konserwacja, bieżące utrzymanie i budowa dróg będących w zarządzie Gminy
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
 • prowadzenie prac budowlanych i remontowych
 • prowadzenie innej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej mającej charakter użyteczności publicznej.

 

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu
ul. Podlaska 1
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 42

http://fare.ciechanowiec.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów:
86 277 10 42 - tel/fax Sekretariat PRK FARE w Ciechanowcu
500 134 014 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
500 134 020 - Kierownik w PRK FARE
500 134 019 - Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu

NIP: 722-163-59-53
REGON: 521028216
Nr KRS: 0000948013

Nr konta bankowego PRK FARE sp. z o.o:
07 8749 0006 0000 1051 2000 0010