Konsultacje społeczne mają za zadanie pomóc Gminie Ciechanowiec w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Ciechanowiec, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowany projekt „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”, który będzie stanowił załącznik do wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Ankieta jest anonimowa, skierowana do osób starszych, chorych, mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, na przykład ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Otrzymane odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Wypełnione ankiety należy składać od 5 sierpnia 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.:

  • w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (biuro podawcze)

lub przysłać pocztą na adres:

  • Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

 

pobierz   Formularz ankiety zgłaszania potrzeb