Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łempicach. Aby zapisać dziecko, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022 lub deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wnioski można składać od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej szkoły https://lempice.edupage.org/ lub w szkole. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektor szkoły od 22 lutego do 12 marca 2021 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria określone w uchwale nr 148/XXIV/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 marca 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe.

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap)
 • każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów
 • spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty
 • w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium

 

Kryteria ustawowebrane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria samorządowe, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 4 pkt.
2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 4 pkt.
3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 2 pkt.
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt.
5. Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym - 1 pkt.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w pkt 1, 2,3 i 5 będą oświadczenia rodzica/rodziców, w pkt 4 wnioski o przyjęcie dzieci.

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

pobierz

Do pobrania:

https://lempice.edupage.org/