Rekrutacja do projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” trwa od lipca do sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Nabór obejmuje okres udziału: 1 września 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Projekt skierowany jest do 15 osób (13K/2M) - rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

 

082

Projekt „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją dzieci do żłobka, informujemy, że została zwiększona liczba miejsc w Akademii Odkrywców - Żłobku Miejskim w Ciechanowcu z 32 do 45.

 

Biorąc pod uwagę możliwości lokalowe, oprócz 32 miejsc utworzonych w ramach dofinansowania, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podjął decyzję o zwiększeniu personelu żłobka i utworzeniu dodatkowych 13 miejsc.

 

Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu oferuje:

  • 15 miejsc dofinansowanych w ramach projektu Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec
  • 17 miejsc dofinansowanych w ramach Programu Maluch+
  • 13 miejsc dodatkowych - pełnopłatnych

 

Rodzice 15 dzieci spełniających kryteria projektu Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, muszą dostarczyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu:

 

 

17 dzieci zakwalifikowanych do żłobka, zostanie przyjętych w ramach Programu Maluch+ zgodnie z kolejnością z listy rankingowej utworzonej na podstawie Regulaminu Rekrutacji do Akademii Odkrywców – Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 2 lipca 2021 r. (kryterium punktowe i kolejność zgłoszeń).

 

Od 30 lipca (piątek) do 10 sierpnia (wtorek) wszyscy rodzice dzieci znajdujących się na liście dzieci zakwalifikowanych do Akademii Odkrywców - Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu, powinni złożyć dokument potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu i na stronie www.ciechanowiec.pl