Dotacja na realizację zadania w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Ciechanowiec znalazła się wśród 20 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022.

W dniu 30.12.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła Listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Na realizację zadania Gmina otrzymała 52 416,00 zł. Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Na realizację ww. Programu województwo podlaskie otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 2 469 111,51 zł. Wnioski o środki finansowe złożyło 20 jednostek samorządowych, w tym 19 gmin i 1 powiat.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.