8 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się XLIV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji Burmistrz Ciechanowca wręczył stypendia motywacyjne uczniom z terenu gminy Ciechanowiec oraz przedstawiono informacje na temat: stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2022 rok, działalności Klubów Seniora, funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego i przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyła dyrektor Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, która poinformowało o postępach prac związanych z remontem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu oraz o podjętych działaniach w kierunku utworzenia tutaj kontraktowanej rehabilitacji. Drugi z zaproszonych gości, Grzegorz Mackiewicz, dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, przekazał informacje dotyczące prac związanych z gazyfikacją miasta, a także omówił zasady na jakich można starać się o przyłączenie do sieci.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował o takich sprawach jak:

 • 4 sierpnia ogłoszony został kolejny przetarg na „Przebudowę stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch”. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty, z których najkorzystniejsza złożona została przez firmę AQUA SOFT Sp. z o.o. z Białegostoku na cenę brutto 4 395 000,01 zł. Przewidywany termin podpisania umowy - 15 września
 • 5 sierpnia w Ciechanowcu odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”
 • 12 sierpnia ogłoszono przetarg na ‘”Remont budynku świetlicy wiejskiej, adaptowanej dla potrzeb Klubu Seniora w Czajach-Wólce”. Wpłynęło dwie oferty na kwotę 848 700 zł i 674 299 zł. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, że w budżecie mamy znacznie niższą kwotę (362 000 zł)
 • 12 sierpnia ogłoszono zamówienie w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” na prowadzenie zajęć, spotkań, treningów i prelekcji (19 części). Kwoty z ofert znacznie przewyższają możliwości finansowe gminy przewidziane w projekcie, dlatego też postępowanie zostało unieważnione
 • 13 sierpnia po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią został zorganizowany Mecz strona na stronę o Puchar Burmistrza Ciechanowca. Mecz został reaktywowany z inicjatywy Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Unia 1976
 • 14 sierpnia na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyły się Dożynki Wojewódzkie i Podlaskie Święto Chleba
 • Od 18 sierpnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Na dzień 7 września 2022 r. złożono 1350 wniosków
 • 19 sierpnia w wyniku ogłoszonego 11 lipca br. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego” wpłynęła 1 oferta na kwotę 27 465 900 zł. Kwota ta znacznie przewyższa możliwości finansowe gminy Ciechanowiec. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 10 800 000 zł. Została wystosowana prośba do kancelarii premiera za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o przedłużenie terminu na ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy powyższej Inwestycji
 • 19 sierpnia w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa-Lackiego na wymianę istniejących opraw i wysięgników oświetlenia ulicznego na ledowe w ilości 238 szt. w Ciechanowcu. Wartość umowy – 361 410,90 zł
 • 22 sierpnia w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Ciechanowiec” ogłoszono kolejny przetarg na „Remont i przebudowę budynku Klubu Seniora w Malcu z budową zbiornika na nieczystości ciekłe”. Termin złożenia ofert upłynął 6 września. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 322 502 zł. (w budżecie jest 154 000 zł)
 • 22 sierpnia ogłoszono kolejny przetarg w ramach tego samego projektu na ‘”Remont i przebudowę pomieszczeń warsztatowych ze zmianą sposobu użytkowania na dwa lokale służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych w zabudowie mieszkaniowej” - dotyczy mieszkań chronionych. W postępowaniu nie wpłynęły oferty na wykonanie zadania
 • 22 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko przekazali symboliczne czeki na wsparcie działań Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek. Kwotę 27 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z terenu naszej gminy otrzymała jednostka OSP Winna-Poświętna. W sumie na ubrania specjalne, koszarowe, obuwie i węże strażackie zostanie przeznaczonych 32 000 zł (5 000 zł to wkład własny gminy)
 • 28 sierpnia w Pińczowie została podpisana umowa na wykonanie pomnika Matki Sybiraczki
 • 29 sierpnia zostało złożonych 13 wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy i rozbudowy dróg gminnych. Ogólna wartość złożonych wniosków 33 140 967,39 zł
 • 29 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”. Wartość odebranych robót wyniosła 5 145 808,07 zł
 • 29 sierpnia w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację zadania „Budowa tarasu z wymianą nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu” została podpisana umowa na kwotę 140 500 zł. Trwają prace przy realizacji inwestycji
 • 30 sierpnia dokonano odbioru sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej (odcinek boczny) o łącznej dł. 227 m. Wartość wykonanych robót 184 283,83 zł
 • 29 sierpnia ogłoszono nieograniczony, jednoetapowy, konkurs studialny na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Zamierzeniem konkursu jest, by urządzona na nowo strefa wypoczynkowa stała się lokalną atrakcją zarówno w sezonie letnim, jak i dzięki nowemu programowi użytkowemu, przez cały rok. Termin składania prac upływa 30 listopada 2022 r.
 • 31 sierpnia został złożony do Wojewody Podlaskiego wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 60 tys. zł na remont pomnika przy ul. Wińskiej
 • 31 sierpnia wykonawca przebudowy i rozbudowy ul. Armii Krajowej i Spółdzielczej zgłosił zakończenie prac budowlanych. Trwają przygotowania do odbioru
 • 31 sierpnia w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” zostanie otwarta Świetlica Środowiskowa. Świetlica Środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Został przeprowadzony nabór na pracowników Świetlicy Środowiskowej, tj. Kierownika Świetlicy oraz Wychowawców. Przewidywalny termin rozpoczęcia działalności Świetlicy to wrzesień 2022 r.
 • Od 1 września można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023
 • Od 1 do 15 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych termin upływa 15 października
 • 3 września mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny wzięli aktywny udział w XI edycji Narodowego Czytania. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu
 • 4 września przy współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych "Harmonia" zostały złożone dwa wnioski dotyczące renowacji kapliczek przydrożnych: na zbiegu ulic Kościuszki i 11 Listopada w Ciechanowcu oraz kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena we wsi Gaj. Łączna wartość środków o które wnioskowano to ponad 30 tys. zł.
 • 7 września nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego „Kwiaty”. Na konkurs wpłynęło 436 prac z całego powiatu, komisja konkursowa nagrodziła 19 i wyróżniła 28 prac
 • Trwają prace nad złożeniem dwóch wniosków dotyczących utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. Łączna wartość obu projektów to blisko 500 tys. złotych.

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2022 rok, określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanowiec”, zmiany uchwały nr 53/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec

 

sesja