Zarządzenie Wewnętrzne nr 28/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 18.08.2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. Od dnia 18 sierpnia 2023 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r. ustalam czas pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w godzinach:

1) 18 sierpnia 2023 r. 7.30 - 13.00

2) 21 sierpnia 2023 r. 7.00 - 13.00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki