Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób bez ponoszenia opłat korzysta z wody Ciechanowieckich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do 10 listopada 2023 roku liczyć na abolicję.

Abolicja polega na podpisaniu umowy przez osoby, które nielegalnie pobierają wodę lub zrzucają ścieki bez ponoszenia konsekwencji prawnych i kar pieniężnych.

 

Za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wraz z infrastrukturą rosną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

 

Abolicja ogłoszona przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o.o. w Ciechanowcu obowiązuje od 10 października do 10 listopada 2023 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze. Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do siedziby Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o.o. w Ciechanowcu ul. Podlaska 1. Informację można także uzyskać pod numerem tel. 86 277 10 42.

 

Po upływie terminu abolicji zostanie rozpoczęta akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji. Przeszkoleni pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o.o. w Ciechanowcu zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli.

 

 PRK FARE Sp. z o.o. ogłasza abolicję - podpisz umowę, pobieraj wodę i odprowadzaj ścieki legalnie