Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu planuje po raz kolejny przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje realizować Program w formie świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
  • Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu planuje realizować Program w formie świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 16 listopada 2023 r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zgłaszanie się do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 pokój nr 4, lub pod numerem telefonu 86 2771 145 wew. 27 w terminie do 10 listopada 2023 r.

 

Więcej informacji dot. Programu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024