29 marca 2024 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca Nr 1/24 z dnia 10 stycznia 2024 r.

Na podstawie Zarządzenia, pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu otrzymują dzień wolny za Święto Trzech Króli 6 stycznia (sobota), ustawowo wolne od pracy.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14, art. 129 § 1, art. 130 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§1. Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:
1) 29 marca 2024 r. - w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r., obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§2. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych budynku urzędu, na tablicach ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki