Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 30 kwietnia odbyło się przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dotację w wysokości 963 245,47 zł na realizację usług społecznych dla 30 osób starszych i z niepełnosprawnościami.

 

Program realizowany będzie na przestrzeni dwóch lat. Szczegóły dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1.

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

 

Realizatorzy
Województwo Podlaskie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu
Centrum Usług Społecznych w Łapach
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku

 

Zadania, działania
W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie i opiekuńcze.

 

Grupy docelowe
Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z kryteriów:

  • wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat
  • zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat
  • oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne

 

Cel projektu
Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na
sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

 

Efekty, rezultaty
Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
Wartość projektu 44 712 987,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+) 38 006 039,29 zł

 

#FunduszeE lub #FunduszeEuropejskie w przypadku wszelkich informacji
o projekcie.