Usługi sąsiedzkie jako nowa forma świadczenia pomocy osobom samotnym i niepełnosprawnym

W związku z przystąpieniem gminy Ciechanowiec do projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zaprasza osoby potrzebujące z terenu gminy do udziału w proponowanej formie wsparcia.

Usługi sąsiedzkie mają charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

 

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie w pierwszej kolejności osobom samotnym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub z ustaloną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji, w wieku powyżej 60 r.ż. dla kobiet i 65 r.ż. dla mężczyzn, które wymagają wsparcia w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą zostać również udzielone osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienie, zasoby i możliwości zapewnić odpowiedniej pomocy.

 

Usługi sąsiedzkie mają charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, uporządkowaniu mieszkania, wykupieniu leków), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?
Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  • jest pełnoletnia
  • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie
  • nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie
  • złoży organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług
  • zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie
  • ukończy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich)
  • została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie oraz organizatora usług sąsiedzkich
  • średnia liczba godzin udzielonych usług sąsiedzkich na osobę to 27 godzin w miesiącu

 

Świadczenie usług sąsiedzkich odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenie. W ramach wsparcia możliwe będzie otrzymanie opaski bezpieczeństwa.

 

Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmujemy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pokój nr 3 lub pod nr telefonu 86 277 11 45 wew. 23