Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu powinni spełniać wymagania zawarte w załączniku Nr 2 Załącznik do Uchwały Nr 7/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu z dnia 21.05.2021r. „Załącznik do Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej”.

 

2. Tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu, który jest dostępny na stronie internetowej spółdzielni www.ciechanowiec-spoldzielnia.pl oraz w biurze Spółdzielni w Sekretariacie.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Wojska Polskiego 5C, 18-230 Ciechanowiec w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezes Zarządu” i „nie otwierać”.

 

4. Na kopercie dotyczącej złożonej oferty nie umieszcza się danych osobowych oraz innych danych lub znaków.

 

http://ciechanowiec-spoldzielnia.pl/

 

Przewodniczy Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

film