Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego, zwracamy się do mieszkańców Gminy Ciechanowiec o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu do 30 grudnia 2023 r.

 

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia można pobrać: w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w Referacie Inwestycji pok. 9 (parter) lub tutaj druk zgłoszenia

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do 30 grudnia 2023 r.:

  • do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - biuro podawcze lub Referat Inwestycji pokój nr 9 (parter)
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników (2 razy/rok). Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Dlatego też do wypełnionego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o załączenie kserokopii/zdjęcia umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także dowodu opłaty za usługi asenizacyjne.

 

pobierz

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - do pobrania