Od 29 stycznia można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski o dodatek osłonowy 2024

W związku z opublikowaniem 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy, do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o takie świadczenie.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 2 100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1 500 zł miesięcznie.

 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość, po zastosowaniu powyższej zasady, byłaby niższa niż 20 zł. Dochód obliczany jest z 2022 r.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 pokój nr.4 (parter). Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego, lub podpisu elektronicznego, albo przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska. (do pobrania poniżej, wraz z klauzulą RODO, dostępne również w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatek wypłacany będzie jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

O świadczenie może wystąpić obywatel Polski, zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi od 286 zł do 822,25 zł, w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo oraz na podstawie deklaracji składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

pobierz