W Ciechanowcu, 28 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów i Burmistrz Ciechanowca podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy gminami.

Na mocy postanowień Uchwały nr XXXI/340/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Ciechanowiec oraz Uchwały Nr 244/XXXII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 27 sierpnia 2021 r. w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Pińczów zawarły porozumienie o współpracy gmin.

 

Sygnatariuszami dokumentu są Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

 

Ogólne cele współpracy dotyczyć będą:

  • zadań w dziedzinie edukacji, kultury, sportu i turystyki
  • nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, grupami amatorskimi i szkołami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej, sportowej, turystyki i rekreacji
  • nawiązywania kontaktów gospodarczych przez podmioty gospodarcze działające w gminach
  • wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach należących do pozostałych zadań własnych gminy
  • promowania współpracy i tworzenia wspólnych projektów

 

Goście z Pińczowa odwiedzili Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu