Od 1 września można będzie składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, w terminie od 1 do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 • uchwała Nr 219/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec

 

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

 • zamieszkanie na terenie gminy Ciechanowiec (pozostali mogą się starać o stypendia w swoich gminach)
 • kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku tj. za sierpień 2020 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ciechanowiec
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2640 zł (rocznie)
 • uczniom umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

 

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 • odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) - składają osoby posiadające gospodarstwo rolne
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) - składają osoby bezrobotne
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń
 • zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia)
 • zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie - wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (tel. 86 277 11 45 w. 35) lub do pobrania poniżej:

 

 pobierz