Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 8/24 z dnia 15 maja 2024 r. Burmistrz Ciechanowca ustala 31 maja 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu..

Burmistrz Ciechanowca zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu do odpracowania tego dnia w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie wyznaczenia dnia 31 maja 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu


Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), oraz w związku z art.130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) oraz Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ustalam dzień 31 maja 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu do odpracowania tego dnia w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 2
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i interesantom poprzez:
1.Wywieszenie publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.
2.Informację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

pobierz

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 maja 2024 r.