Otwarcie dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

9 września otwarto drogę gminną Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły oraz ulicę Konopnickiej w Ciechanowcu.

Nowe nawierzchnie, pobocza, zjazdy, bariery energochłonne, chodniki i przejścia dla pieszych - to tylko niektóre zmiany, które były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

31 sierpnia odbyło się XXII posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec oraz określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

26 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki - Kolonia Kosiorki” o łącznej długości 2 228 m.

Wartość robót wyniosła 300 051,59 zł, z czego 50% wydatków związanych z realizacją projektu tj. 150 025,79 zł stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

21 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu”.

Zakres prac obejmował przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat polskiego rolnictwa

Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 - 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia podpisał kolejną umowę na realizację rzeczową inwestycji drogowej, przewidzianej do realizacji jeszcze w tym roku, do 30 listopada.

Umowa dotyczy przebudowy czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu o łącznej długości około 259,2 metrów.