Dofinansowanie Klubów Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

22 marca 2024 r. ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024.

Dzięki operatywności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzeny Kryńskiej Seniorzy z Gminy Ciechanowiec otrzymają znaczące dofinansowanie na swoją działalność.

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec

23 lutego, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec”.

Wartość kontraktu wynosi 1 174 200,93 zł, planowany termin zakończenia robót wyznaczono na 29 marca 2024 r.

 855 672,00 zł dofinansowania do funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach

15 lutego, Sekretarz Stanu Łukasz Krasoń z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wśród zaakceptowanych wniosków jest wniosek gminy Ciechanowiec z rekomendowaną kwotą dofinansowania do funkcjonowania Centrum w 2024 r. w wysokości 855 672,00 zł, co stanowi 100% kwoty wnioskowanej przez gminę.

Nowe wydanie Wieści Ciechanowieckich, biuletynu informacyjnego gminy Ciechanowiec

Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2023/2024.

Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2024 roku i inne artykuły o tematyce gospodarczej i społecznej.

Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowcu

Odbył się częściowy odbiór robót budowlanych inwestycji związanej z budową w Ciechanowcu nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość inwestycji wynosi 12 301 200 zł.

Odbioru dokonano 16 stycznia w obecności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, Skarbnik Gminy Jadwigi Koc, Sekretarz Gminy Anny Czapkowskiej, Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli wykonawcy oraz podwykonawcy.

Wydłużenie terminu obowiązku zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Następuje wydłużenie terminu złożenia formularza zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego, zwracamy się do mieszkańców Gminy Ciechanowiec o wypełnienie druku zgłoszenia i złożenie w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.