Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

26 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kosiorki - Kolonia Kosiorki” o łącznej długości 2 228 m.

Wartość robót wyniosła 300 051,59 zł, z czego 50% wydatków związanych z realizacją projektu tj. 150 025,79 zł stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

21 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu”.

Zakres prac obejmował przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat polskiego rolnictwa

Zebrane w spisie informacje pozwolą na ocenę instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 - 2020. Będą one wykorzystywane w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia podpisał kolejną umowę na realizację rzeczową inwestycji drogowej, przewidzianej do realizacji jeszcze w tym roku, do 30 listopada.

Umowa dotyczy przebudowy czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu o łącznej długości około 259,2 metrów.

Podpisanie umowy na przebudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 18 sierpnia Burmistrz Ciechanowca podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejącego odcinka drogi gminnej Nr 108937B ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej o łącznej długości 337 m.

14 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie „Budowy międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska - Litwa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy Gaz- System oraz wykonawcy prac firmy Romgos.