3. Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 13 czerwca 2024 r. Początek obrad o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

W programie obrad sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami, przedstawienie Raportu o stanie gminy Ciechanowiec za 2023 rok, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Raport o stanie gminy Ciechanowiec za 2023 rok:

 • przedstawienie Raportu o stanie gminy Ciechanowiec za 2023 rok
 • debata nad przedstawionym Raportem
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechanowca wotum zaufania

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i ocena wykonania budżetu:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok
 • zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz wniosku w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ciechanowcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2023 rok
 • rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2044
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu na 2024 rok
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu na 2024 rok
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działki, położonej w Ciechanowcu, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działki, położonej w Ciechanowcu, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • wyrażenia zgody na bezprzetargowe przedłużenie umowy dzierżawy działki, położonej w Ciechanowcu, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego
 • uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanowiec na lata 2024 - 2029 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec”
 • wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Ciechanowiec
 • zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności
 • zmiany uchwały Nr 499/LXIV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechanowca.

9. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Krzysztof Binaś

 

informacja

www.ciechanowiec.esesja.pl