Zapraszamy mieszkańców Gminy Ciechanowiec do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030.

Konsultacje będą prowadzone w formie formularza uwag/propozycji składanych do projektu Strategii. Termin konsultacji: od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030 udostępniony został poniżej w plikach do pobrania. Dodatkowo projekt oraz formularz zgłaszania uwag/propozycji (w formie papierowej) jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Ciechanowiec. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Ciechanowiec, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy Ciechanowiec.

 

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

 

Kompletnie wypełniony formularz można:

 

pobierz

Formularz uwag - propozycji - Projekt Strategiii rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2030

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec na lata 2020-2031.doc

Załącznik nr 1 do Strategii - Raport o stanie gminy.doc

Załącznik nr 2 do Strategii - Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.doc