Odbiór końcowy dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły

9 czerwca odbył się odbiór końcowy dwóch odcinków dróg w ramach zadania. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara - Winna-Wilki i nr 108858B Winna Stara - Winna-Chroły”.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m o łącznej długości 1,162 km.

17 tys. zł otrzyma Gmina Ciechanowiec z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

Uchwałę, radni wojewódzcy podjęli 8 czerwca podczas Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Od 5 czerwca 2020 r. można składać wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości lub o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zakończyły się prace remontowe w budynku Przedszkola w Ciechanowcu

29 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 225 080 zł, z czego 713 147,97 zł stanowiły środki własne, zaś 511 932,03 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była firma „Master” Emil Borys, mająca swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem.

20 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 675 998,87 zł, z czego 393 245,18 zł stanowiły środki własne, zaś 1 282 753,69 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Ciechanowiec rozważa realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zastąpione zostaną oprawami ze źródłem światła LED.

Podstawowym celem realizacji projektu jest taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki oświetleniowe na drogach gminnych. W konsekwencji wymiana systemu oświetlenia zakłada zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem prądu oraz konserwacji starego oświetlenia.