Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, będzie otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z dyrektorem PRK FARE w Ciechanowcu - tel. 501 721 100

Składować odpady w PSZOK mogą mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim na wywóz nieczystości i wnoszą opłaty. Przy składowaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz pokwitowanie opłaty za wywóz odpadów.

30 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie zadanie pod nazwą: „Remont młyńskiego zbiornika wodnego i jego odpływu oraz konserwacja gruntowna rzeki Nitka a terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

Wartość prac, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi 348 923, 68 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEL” Ryszard Bernacki. Termin umowny przewiduje wykonanie robót do 10 czerwca 2020 roku.

Gmina Ciechanowiec na wywóz odpadów komunalnych ma podpisaną umowę z MPO Białystok. Przedsiębiorstwo wywozi nieczystości od mieszkańców, którzy złożyli odpowiednią deklarację w Urzędzie Miejskim i wnoszą opłaty.

W ramach tej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ciechanowcu. Mieszkańcy, podmioty gospodarcze, instytucje, które nie mają złożonej deklaracji w gminie oraz nie wnoszą opłaty, nie mogą składować odpadów na PSZOK. Odpady zdają do przedsiębiorstwa, z którym mają podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, oraz w trosce o zdrowie odbiorców naszych usług i pracowników PRK FARE, do odwołania wprowadza się zmiany w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa.

Odczyty przez inkasentów zostają wstrzymane. W związku z powyższym, aby uniknąć rozbieżności w odczytach wodomierzy zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów drogą telefoniczną pod numer 86 277 10 42 - obowiązkowo do końca miesiąca w godzinach 7.00 - 15.00

Po długim okresie oczekiwania Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Rozstrzygnięcie zakończyło się sukcesem, ponieważ Gmina Ciechanowiec otrzymała najwyższą w historii dotację na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej. W ramach pozyskanych środków wybudowane lub przebudowane będą ulice na terenie miasta, a także drogi wiejskie. Wykaz zadań przedstawiają poniżej tabele.

 

Wszyscy od 1 stycznia 2020 r. są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.