Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Odbiór końcowy ulicy nastąpił 17 grudnia, zgodnie z planowanym terminem zakończenia robót.

Rozbudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej o łącznej długości 0,814 km wraz z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej, ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych.. Przebudowane zostały wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do powierzchniowego odbioru wody opadowej.

W związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Wojewoda Podlaski poinformował o przeniesieniu z listy rezerwowej ostatniego zadania z wnioskowanych na 2019 rok.

Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na zadanie „Budowa ulicy Szerokiej na odcinku działek oznaczonych nr geod. 2972/1 i 3068 w Ciechanowcu”. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę drogi o łącznej długości 297 m.

Od 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu właściciele nieruchomości mogą składać oświadczenie, w którym wyrażają zgodę przystąpienia do udziału w programie dotyczącym dofinansowania paneli fotowoltaicznych OZE w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a w przypadku zakwalifikowania się do w/w programu obowiązku uczestnictwa.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, pokój nr 9 (parter).

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 3 grudnia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Ministra Marcina Romanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Jadwigi Koc, podpisał umowę na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na ten cel z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości gmina Ciechanowiec otrzymała 130 tys. zł. Zakupione zostaną ubrania specjalne, piła ratownicza do szyb klejonych oraz sprzęt do znakowania terenu akcji.

Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ulicy Konopnickiej. Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec września 2020 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 1 396 982,19 zł, z czego około 744 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 listopada br. poinformował, że w związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z listy rezerwowej Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na dwa kolejne zadania.

Pierwsze zadanie dotyczy drogi gminnej w Zadobrzu. W ramach tej inwestycji zaplanowano rozbudowę i przebudowę drogi o łącznej długości 598,30 m z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń.