Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (8.06) wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowały Sekretarz Gminy Anna Czapkowska oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 532 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki".

Wystartowała pierwsza Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) na Podlasiu

1 czerwca podpisany został akt notarialny powołujący do życia pierwszą na Podlasiu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Wspólnikami - założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie zostało 17 gmin: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Siedzibą SIM-u zostały Łapy.

Szacunkowe plany inwestycyjne spółki wynoszą co najmniej 800 mieszkań.

Kolejne miliony na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład trafią do Ciechanowca

30 maja została opublikowana lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2. Do gminy Ciechanowiec trafi łącznie 9,7 mln złotych.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację szkół w Ciechanowcu i Łempicach (4.9 mln zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych i infrastrukturą techniczną w Radziszewie-Sieńczuch (4.8 mln zł).

Dofinansowania do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”

Gmina Ciechanowiec uzyskała 1 623 873,11 zł dofinansowania do projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”. Projekt realizowany jest od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych.

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

27 maja w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu odbyło się XLI posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji Rady Miejskiej, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Dofinansowanie Klubów Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Zostały podpisane (12.05.) umowy pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Ciechanowca na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec otrzyma z budżetu Państwa dotację 279 380 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówek Klubów Senior+.