Ruszył nabór chętnych na rachmistrzów do ogólnopolskiego Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny odbywa się co dziesięć lat, ostatni miał miejsce w 2010 r. Jego główny cel to zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy. Spisywane są informacje takie jak np. obszar gospodarstwa, użytki rolne, urządzenia i maszyny rolnicze, inwentarz.

 

Dane uzyskiwane ze spisu są potrzebne do planowania polityki rolnej, programów na rzecz rolnictwa, trafiają też do Komisji Europejskiej, spis odbywa się we wszystkich krajach UE. W całej Polsce jest ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, w województwie podlaskim ok. 84 tys. W Podlaskiem będzie pracować 314 rachmistrzów spisowych. Chętni na rachmistrzów mogą się zgłaszać do gmin. By zostać rachmistrzem trzeba przejść szkolenie i zdać po nim egzamin.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019r., poz. 1728).

 

1. Wymagania dla kandydatów na rachmistrzów terenowych:

Wyboru rachmistrza dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich
 • zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę o następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

2. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów:

 • kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje z pkt 1.
 • dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER)
 • podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelnienia (login do e/m learning, który zostanie przekazany kandydatowi. Jednocześnie na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierające wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe
 • kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu w czasie rejestrowania ich danych w SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego
 • wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych będą obejmować część teoretyczną oraz część praktyczną
 • egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-lerning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenia
 • po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego.

 

pobierz

Formularz zgłoszenia w naborze na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

 

 024