17 grudnia odbyło się XXV posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033 oraz budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu oraz przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec".

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami poinformował m.in. że:

 • 26 listopada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie”. Postępowanie obejmuje wykonanie dokumentacji na zbiornik na powierzchni ok. 7,0 ha powyżej mostu na drodze wojewódzkiej nr 690
 • 26 listopada ponownie ogłoszono przetarg na „Rozbudowę drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec” . Termin składania ofert upłynął w dniu 11 grudnia br. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Ofertę na kwotę 1 955 685,33 zł złożoną przez TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji
 • 26 listopada ponownie ogłoszono przetarg na „Rozbudowę drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w miejscowości Ciechanowiec” Termin składania ofert upłynął w dniu 11 grudnia br. W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. Ofertę na kwotę 2 417 703,30 zł złożoną przez TFK ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji
 • 27 listopada otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu na realizację Programu Maluch Plus, wspierającego tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia (żłobków). W ramach zadania zostaną utworzone nowe miejsca opieki dla 32 dzieci z terenu gminy Ciechanowiec. Kwota projektu – 1 195 210,86 zł. Wkład własny – 240 493,97 zł. Dofinansowanie – 954 716,89 zł
 • 27 listopada ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje Wólka 947,50 odcinek II”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Ofertę na kwotę 686 685,43 zł złożoną przez TRAKT jako najkorzystniejszą wybrano do realizacji
 • 29 listopada złożono wniosek o dofinansowanie zadania z programu Infrastruktury Domów Kultury 2021. W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: sceny mobilnej, oświetlenia scenicznego, krzeseł i leżaków. Przewidywany koszt realizacji zadania 235 000 zł, wkład własny 47 000 zł.
 • 30 listopada podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic w mieście i dróg gminnych. Umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji 13 odcinków ulic i dróg gminnych. Ulice w Ciechanowcu: ul. Wińska (w kierunku cmentarza), ul. Czyżewska (boczna), ul. Ogrodowa, ul. Ralkowa (odcinek do ul. Uszyńskiej), ul. Uszyńska oraz drogi gminne: Radziszewo Króle (wraz z budową mostu w kierunku Sawczyna), Bujenka (Sówka), odcinek Przybyszyn – Malec, Kozarze (Adamowo), Nowodwory (Ciasne), Skórzec, Winna Wypychy, Winna Chroły. Wykonawcą zadania jest firma Szkoleniowo Projektowy Warsztat Inżynierii Drogownictwa Radosław Burdach z Łukowa
 • 30 listopada ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac objętych przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Ciechanowiec w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu pn: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”. Termin składania ofert upłynął 16 grudnia br. Wpłynęły 2 oferty na kwotę 5 267 220 zł i 5 921 216,84 zł.
 • 30 listopada ogłoszono zapytanie ofertowe na „zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec w 2021 r.”. Termin składania ofert upłynął 11 grudnia br. Wpłynęła 1 oferta od firmy Afor z Bielska Podlaskiego
 • 2 grudnia ogłoszono przetarg na zadanie pn: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka odc. III 797,50. Termin składania ofert upływa dzisiaj 17 grudnia br. o godz. 10
 • 2 grudnia głoszono zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych rozbudowy dróg gminnych: Ciechanowczyk, Wojtkowice-Glinna, Dąbczyn i Przybyszyn
 • 3 grudnia ogłoszono przetarg na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Ciechanowiec i jej jednostek organizacyjnych w roku 2021.". Termin składania ofert upłynął w dniu 14 grudnia. Wpłynęły 2 oferty
 • 4 grudnia podpisano umowę na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn o długości 1,495 km. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych wraz z przepustami, przebudowę rowów otwartych, przebudowę przepustu pod drogą. Wartość zadania wynosi 1 368 673,76 zł. Wkład własny – 549 314,51 zł. Dofinansowanie – 819 359,25. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Spółka z o.o. z Węgrowa. Zakończenie robót budowlanych nastąpi 30 listopada 2021 r.
 • 4 grudnia podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowicach-Glinnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na odcinku długości 641 metrów wraz z przebudową zjazdów do posesji, przebudową sieci wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej. Wartość zadania wynosi 696 160,43 zł. Wkład własny – 382 821,92 zł. Dofinansowanie – 313 338,51 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczono na 29 października 2021r.
 • 7 grudnia ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 323 - ul. Kuczyńska w Ciechanowcu”. Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia br.
 • 8 grudnia podpisano umowę na rozbudowę drogi gminnej w Przybyszynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym długości 971,50 m. W zakresie robót przewidziano przebudowę skrzyżowań z drogą gminną, przebudowę zjazdów do posesji wraz z przepustami, przebudowę przepustów i wycinkę drzew i krzewów. Wartość zadania wynosi 903 367,87 zł. Wkład własny – 382 171,95 zł. Dofinansowanie – 521 195,92 zł. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano do 29 października 2021 r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o z Wysokiego Mazowieckiego
 • 9 grudnia przekazano informację, że w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano Gminie Ciechanowiec 3 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację budynków szkół podstawowych. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz w Łempicach polegać będzie na modernizacji wnętrz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 9 grudnia ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do rehabilitacji na potrzeby mieszkańców Gminy Ciechanowiec. Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia
 • 11 grudnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Gminie Ciechanowiec wsparcie w wysokości 366 971,75 zł na transport osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu będzie ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy Ciechanowiec legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności usług indywidualnego transportu door-to-door. Na potrzeby świadczenia usług door-to-door przez gminę zakupiony zostanie pojazd, który zostanie wyposażony w niezbędne sprzęty ułatwiające przewóz osób z niepełnosprawnością; dodatkowe poręcze, pochylnię, pasy, itp. Zadanie zostanie w całości sfinansowanie przez PFRON
 • 15 grudnia złożono kolejne 3 wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o sfinansowanie inwestycji: Budowa i przebudowa obiektów wodno–kanalizacyjnych w Gminie Ciechanowiec 8 500 000 zł; Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Radziszewie Sieńczuch – 4 000 000 zł; Wymiana oświetlenia w Gminie Ciechanowiec 920 050 zł.
 • 15 grudnia uruchomiono bezpłatną sieć WiFi. Sieć swoim zasięgiem obejmuje rynek w centrum miasta, teren wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz teren zalewu od strony stadionu oraz budynek Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dofinansowanie 15 tys euro z programu WiFi4EU
 • 16 grudnia przygotowany został wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o sfinansowanie inwestycji: budowa stacji uzdatniania wody w Pobikrach – 4 500 000 zł. Inwestycja może być realizowana w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Wniosek (16 grudnia) został przesłany do zaopiniowania przez kierownika właściwego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów
 • 17 grudnia została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji parteru budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka w ramach realizacji projektu „Maluch+2021”

 

Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawach: zmian w budżecie gminy na 2020 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033, uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021, udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego, udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. 3053/4 o powierzchni 0,9227 ha położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Ciechanowcu, określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok, zmieniająca uchwałę nr 105/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności oraz przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Ciechanowiec".

 

Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu